خانه | سلامت | ساختار پوست و چگونگی عملکرد اجزای آن (قسمت اول)
ساختار پوست و چگونگی عملکرد اجزای آن (قسمت اول)

ساختار پوست و چگونگی عملکرد اجزای آن (قسمت اول)

پوست هر شخص، از ابتدای جوانی تاسنین بالاتر، بطور مداوم تغییر می کند. کیفیت پوست، نه تنها به تاثیرات خارجی، بلکه در ارتباط با وضعیت عمومی جسمی و روحی هر فرد، مشخص میشود. پوست بدن جریان ارگانیسم های بدن را منعکس میسازد وخود نیز ارگانی مستقل با اعمال بسیار پیچیده است. برای شناخت بهتر این اعمال و استفاده از این شناخت ، در مراقبت عملی از پوست خود، بایستی ساختمان آن را بهتر بشناسیم.

بدن کلیه جانداران از واحد های کوچکی بنام سلول ( CELL )تشکیل گردیده است و ماده زمینه ای هر سلول سیتوپلاسم نامیده میشود ،که توسط غشا پلاسمائی یا جداره سلول پوشیده شده است. در داخل سلول ها هسته و سایر ضمائم سلولی دیده میشود که بیشتر نقش تغذیه ای سلول را به عهده دارند. در ساختار سلول ها مواد شیمیائی مختلفی نقش داشته که از جمله آنها:

آب و اماح معدنی، پروتئین ها ، چربی ها و کلسترول، قند ها، اسیدها ی آمینه می باشند که هر یک از خواص ویژه ای برخوردار هستند.

توده های سلولی با کار مشترک و متحد الشکل، بافت TISSUEرا تشکیل می دهند و از اجتماع بافتهای خاص با هدف معین، عضو ORGANایجاد می شود. اعضا در ارتباط با هم در موجود زنده SYSTEM یا دستگاه را پایه ریزی می نمایند. در انسان این سیستم ها نقش اساسی را به عهده می گیرند.

جوانی بدون جراحی ، تکنولوژی منحصر به فرد اتق بل آلمان برای اولین بار در ایران